Regulamin

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

EuroGate International, Galileistraat 6, 7701 SK Dedemsvaart, Holandia

Artykuł 1. Zastosowanie

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich naszych ofert i wszelkich umów zawartych przez nas, bez względu na ich nazwę. W szczególności warunki te mają zastosowanie do umów zawartych przez nas w celu dostarczenia towarów naszym nabywcom.
2. W niniejszych ogólnych warunkach, termin „nabywca” odnosi się do każdej osoby fizycznej lub prawnej, która pozostaje z nami w relacji kontraktowej na podstawie umowy sprzedaży zawartej z nami, lub która chce zawrzeć inną umowę. W szczególności termin „nabywca” odnosi się również do osoby, na której zlecenie i na której rachunek dostarczane są towary.
3. Od postanowień niniejszych ogólnych warunków można odstąpić wyłącznie wtedy, gdy zostało to wyraźnie i pisemnie uzgodnione.
4. W przypadku, gdy nabywca odnosi się do swoich ogólnych warunków, warunki nabywcy nie mają zastosowania, chyba że ich stosowanie nie jest sprzeczne z naszymi ogólnymi warunkami. W takim przypadku obowiązują wyłącznie postanowienia zawarte w naszych warunkach. Jakiekolwiek sprzeczne postanowienia zawarte w warunkach nabywcy nie wpływają na powyższe.
5. W niniejszych ogólnych warunkach, termin „dostawa (towarów)” obejmuje również świadczenie usług i wykonywanie prac dowolnego rodzaju.

Artykuł 2. Oferty

1. Wszystkie nasze oferty należy traktować jako zaproszenie do potencjalnego nabywcy do złożenia oferty. W związku z tym, oferty te nie wiążą nas w żaden sposób, chyba że w samej ofercie wyraźnie i jednoznacznie (pisemnie) stwierdzono inaczej. Zlecenie złożone nam przez nabywcę jest uważane za ofertę, która zostaje przyjęta dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez nas (tzw. potwierdzenie zamówienia).
2. Nasze oferty obejmują – w szczególności w odniesieniu do postanowień poprzedniego ustępu – projekty, rysunki, modele, próbki, opisy, zdjęcia i tym podobne, a także wszelkie załączniki i dokumenty związane z naszymi ofertami. Wszystkie te materiały pozostają naszą własnością, podobnie jak narzędzia wykonane przez nas w tym zakresie, muszą zostać zwrócone na nasze żądanie i nie mogą być kopiowane ani przekazywane osobom trzecim bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Zachowujemy również wszelkie prawa wynikające z własności intelektualnej i przemysłowej.

Artykuł 3. Zawarcie umowy

1. Umowa z nami zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy pisemnie przyjmiemy zlecenie złożone nam przez nabywcę. Umowę uważa się za zawartą w momencie wysłania przez nas potwierdzenia zamówienia.
2. Nabywca jest związany swoim zleceniem, w jakiejkolwiek formie złożonym nam, przez okres 8 dni od daty złożenia zlecenia lub (w przypadku zlecenia ustnego) od momentu złożenia zlecenia. Oświadczenie nabywcy o zamiarze anulowania lub zmiany zlecenia złożone w ciągu tych 8 dni nie może uniemożliwić zawarcia umowy na podstawie (oryginalnego) zlecenia, jeśli przyjmiemy/zatwierdzimy zlecenie w ciągu tych 8 dni.
3. Potwierdzenie zamówienia wysłane przez nas nabywcy uznaje się za pełne i dokładne odzwierciedlenie treści zawartej umowy. Nabywca uznaje treść naszego potwierdzenia zamówienia, chyba że w ciągu 8 dni od daty jego wysłania pisemnie powiadomi nas, że nie zgadza się z jego treścią.
4. Wszelkie dodatkowe ustalenia i/lub obietnice dokonane przez naszych pracowników, lub w naszym imieniu przez inne osoby działające jako przedstawiciele, wiążą nas tylko wtedy, gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez naszych upoważnionych przedstawicieli.

Artykuł 4. Ceny

1. Nasze ceny są podane bez podatku VAT i, chyba że wyraźnie i pisemnie uzgodniono inaczej, bez opakowania, kosztów transportu i innych kosztów.
2. Ceny podane w ofertach, umowach i potwierdzeniach zamówień oparte są na obowiązujących w momencie zawarcia umowy czynnikach kosztowych, takich jak kursy walut, ceny producentów, ceny surowców i materiałów, koszty pracy i transportu, składki ubezpieczeniowe, podatki, cła importowe i inne opłaty rządowe.
3. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia nabywcy podwyżkami kosztów, które nastąpiły po dacie zawarcia umowy, ale przed dniem dostawy. Ponadto, w takim przypadku, mamy prawo do całkowitego lub częściowego rozwiązania umowy bez konieczności sądowej interwencji. To ostatnie prawo przysługuje również nabywcy, ale tylko wtedy, gdy w ciągu 1 miesiąca od zawarcia umowy uznamy, że zmiany kosztów prowadzą do podwyższenia ceny podanej w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli nabywca skorzysta z tego prawa, musi w ciągu 7 dni od otrzymania odpowiedniego powiadomienia od nas ogłosić rozwiązanie umowy listem poleconym.

Artykuł 5. Terminy dostaw i dostarczania

1. Podane przez nas terminy dostaw rozpoczynają się od dnia, w którym została zawarta umowa, pod warunkiem, że wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia znajdują się w naszym posiadaniu. Podane przez nas terminy dostaw nigdy nie są uważane za nieprzekraczalny termin, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej w indywidualnej umowie. W przypadku nieterminowej dostawy musimy zostać pisemnie powiadomieni o zwłoce. Jeżeli w indywidualnej umowie wyraźnie uzgodniono karę za przekroczenie terminu dostawy, nie jest ona należna, jeśli opóźnienie wynika z przypadków siły wyższej wymienionych w artykule 10 niniejszych ogólnych warunków.

2. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, dostawa następuje z magazynu. Towary są dalej transportowane na koszt i ryzyko nabywcy. Zagranicznym nabywcom dostarczamy towary, chyba że uzgodniono inaczej, z magazynu. Towary są dalej transportowane na koszt i ryzyko nabywcy. Odprawa celna eksportowa i importowa jest przez nas realizowana, ale koszty ponosi nabywca.

3. O ile nabywcy sami nie zapewniają spedytora, towary są przez nas wysyłane w sposób, który uznajemy za korzystny, za pośrednictwem wybranych przez nas spedytorów, na koszt i ryzyko nabywcy.

4. Jeżeli nabywca zażąda, aby dostawa towarów odbyła się w sposób inny niż zwykle, możemy obciążyć go dodatkowymi kosztami związanymi z realizacją takiej dostawy.

5. W przypadku dostawy w częściach, mamy prawo traktować każdą dostawę jako osobną transakcję.

6. Nabywca jest zobowiązany do odbioru zakupionych towarów w uzgodnionym terminie. W przypadku braku odbioru, mamy prawo – według naszego wyboru – na podstawie artykułu 6:60 Kodeksu Cywilnego żądać, aby właściwy sąd zwolnił nas z obowiązku dostawy uzgodnionych towarów lub bez wcześniejszego wezwania do zapłaty żądać zapłaty ceny zakupu za nieodebraną część. Jeżeli nabywca nie wywiąże się ze swojego obowiązku płatności, mamy prawo do rozwiązania umowy bez konieczności sądowej interwencji. W przypadku niewywiązania się z zapłaty ceny zakupu zgodnie z powyższym, towary uważa się za dostarczone, a my przechowujemy je na koszt i ryzyko nabywcy, za wynagrodzeniem wszystkich wynikających z tego kosztów.

Artykuł 6. Reklamacje nabywcy

1. Nabywca gwarantuje dokładność i kompletność danych, które nam przekazał, i ponosi za nie odpowiedzialność. Nabywca musi wziąć pod uwagę zwyczajowe tolerancje i drobne zmiany w dostarczanych przez nas towarach, jeśli chodzi o dane, wymiary, trwałość kolorów i podobne informacje zawarte w naszej ofercie lub w dokumentach wymienionych w artykule 2 ustęp 2. Dotyczy to w szczególności odchyleń od zakontraktowanej ilości; tutaj również nabywca musi liczyć się ze zwyczajowymi tolerancjami. Dostarczone przez nas towary mogą zatem odbiegać od opisu w zamówieniu, o ile chodzi o drobne różnice w wymiarach, ilości i nieistotne zmiany.

2. Reklamacje nabywcy dotyczące widocznych wad towarów muszą być zgłoszone nam przez nabywcę w ciągu 7 dni od dostawy (lub w ciągu 7 dni od daty faktury, jeśli towary nie mogły być dostarczone nabywcy). Powinno to nastąpić listem poleconym zawierającym dokładny opis reklamacji oraz fakturę, na którą dotyczące towary zostały wystawione. Nabywca musi przeprowadzić staranną i terminową kontrolę.

3. Wady, które nie były widoczne w momencie dostawy ani nie mogły zostać wykryte przy starannej i terminowej kontroli, muszą zostać zgłoszone nam przez nabywcę w ciągu 7 dni od ich ujawnienia w sposób określony w ustępie 2.

4. Wszelkie roszczenia nabywcy wobec nas dotyczące wad dostarczonych przez nas towarów wygasają, jeżeli:

a. Wady nie zostały zgłoszone nam w terminach i/lub w sposób określony w ustępach 2 i 3;
b. Nabywca nie udzieli nam żadnej/odpowiedniej współpracy w celu zbadania zasadności reklamacji;
c. Nabywca niewłaściwie przechowywał, traktował, używał, przechowywał lub konserwował towary albo używał lub traktował towary w warunkach lub do celów innych niż przewidziane przez nas;
d. Zastosowanie lub użycie towarów, na które nabywca zgłaszał reklamacje, jest kontynuowane;
e. Upłynął okres gwarancji określony w indywidualnej umowie lub, jeśli taki okres nie został określony, reklamacje zostały zgłoszone po upływie więcej niż 3 miesiące od daty dostawy.

5. W przypadku sporów dotyczących jakości dostarczonych przez nas towarów, decyzja wiążąca zostanie podjęta przez uznane biuro wskazane przez nas.

Artykuł 7. Odpowiedzialność
1. Wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązania gwarancyjne dotyczące dostarczonych przez nas przedmiotów nie zostały przejęte przez osoby trzecie (takie jak producenci), nabywca może dochodzić wobec nas roszczeń gwarancyjnych. Nasza odpowiedzialność w takim przypadku ogranicza się do wad wynikających z błędów w produkcji i materiałach.
2. W przypadku reklamacji jesteśmy zobowiązani, jeśli uzasadnienie reklamacji dotyczącej jakości zostanie przez nas potwierdzone, a także jeśli nasza odpowiedzialność, o której mowa w punkcie 1, będzie miała zastosowanie, do wykonania jednego z poniższych wyborów:
a. (bezpłatnej) naprawy wad;
b. dostarczenia zamiennych przedmiotów lub części, po otrzymaniu zwróconych wadliwych przedmiotów lub części;
c. zwrotu otrzymanej kwoty za zakup/umorzenia wysłanej do nabywcy faktury z rozwiązaniem umowy bez interwencji sądowej, o ile kwota zakupu, faktura i umowa dotyczą dostarczonych wadliwych przedmiotów;
d. wypłaty odszkodowania nabywcy w inny niż wyżej określony sposób, po konsultacji z nim.
3. Jeśli nabywca przeprowadził/przeprowadził naprawy i/lub zmiany w przedmiotach bez naszej wcześniejszej, wyraźnej i pisemnej zgody, wszelkie nasze zobowiązania gwarancyjne wygasają.
4. Poza ewentualnymi zobowiązaniami wynikającymi z powyższego, nigdy nie jesteśmy zobowiązani do zapłaty jakiejkolwiek odszkodowania nabywcy i innym, chyba że istnieje zamiar lub wina z naszej strony (przez osoby uznające nas za odpowiedzialnych na drodze prawnej). W szczególności nigdy nie ponosimy odpowiedzialności za szkody pośrednie lub następcze, bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym utratę zysków i szkody związane ze zatrzymaniem – poniesione przez zleceniodawcę, jego podwładnych oraz osoby zatrudnione przez niego lub osoby trzecie, wynikające z całkowitego lub częściowego dostarczenia przedmiotów, opóźnionej lub niewłaściwej dostawy, lub braku dostawy przedmiotów lub same przedmioty.
5. Nabywca nie ma prawa zwrócić przedmiotów, które nie są obarczone uzasadnioną reklamacją. W przypadku niewłaściwego zwrócenia przedmiotów, wszelkie koszty związane z ich zwrotem ponosi nabywca. W takim przypadku jesteśmy swobodni w przechowywaniu przedmiotów za rachunek i ryzyko nabywcy u osób trzecich.
6. Nabywca zobowiązany jest do zwolnienia nas od wszelkich roszczeń osób trzecich dotyczących wykonania umowy, o ile prawo nie stoi temu na przeszkodzie, aby zobowiązania wynikające z tych roszczeń obciążały nabywcę.

Artykuł 8. Prawo własności i zabezpieczenie
1. Dostarczone przez nas przedmioty pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty wszystkiego, co nabywca jest nam winien z tytułu, związanych z lub wynikających z dostarczonych przez nas przedmiotów. W przypadku naszego uznania, że jest to konieczne, mamy prawo żądać od nabywcy zabezpieczenia dotyczącego spełnienia jego zobowiązań.
2. Nabywca nie ma prawa oddawać niezapłaconych przedmiotów w zastaw ani ustanawiać na nich bezprawnego prawa zastawu lub jakiegokolwiek innego prawa majątkowego lub osobistego na rzecz osoby trzeciej.
3. Bez uszczerbku dla postanowień tego artykułu, nabywcy wolno sprzedawać przedmioty osobom trzecim, jednakże wyłącznie w ramach normalnego prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku nabywca jest zobowiązany niezwłocznie przekazać nam uzyskane środki finansowe lub, jeśli sprzedaż odbyła się nieodpłatnie, niezwłocznie przekazać nam uzyskane roszczenia.
4. Jeśli w wyniku przetwarzania przez nabywcę lub jakiejkolwiek innej obróbki utracone zostanie nasze prawo własności do dostarczonych przez nas przedmiotów, nabywca jest zobowiązany niezwłocznie ustanowić na rzecz nas bezprawne prawo zastawu na przedmiotach powstałych po przetwarzaniu lub obróbce.
5. Zawsze mamy prawo odebrać przedmioty znajdujące się u nabywcy (lub osób trzecich), ale będące naszą własnością, gdy uznamy w sposób uzasadniony, że istnieje realne ryzyko, iż nabywca nie spełni swoich zobowiązań. Powyższe nie narusza praw, które przysługują nam z mocy prawa powszechnego: w szczególności zachowujemy prawo do dochodzenia odszkodowania od nabywcy po odebraniu przedmiotów.
6. Nabywca ma obowiązek ubezpieczyć ryzyko pożaru i kradzieży dotyczące niezapłaconych przedmiotów oraz na nasze żądanie udowodnić to ubezpieczenie.

Artykuł 9. Płatność
1. Płatność powinna być dokonana w euro, chyba że strony postanowią inaczej, bez żadnych potrąceń lub zniżek, gotówką na miejscu naszej siedziby lub poprzez przelew na wskazane przez nas konto bankowe, w obu przypadkach natychmiast po dostawie odpowiednich przedmiotów, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, chyba że wyraźnie ustalono inaczej na piśmie. Przy płatności przelewem bankowym lub na konto pocztowe, dzień uznania na naszym koncie bankowym lub rachunku pocztowym jest uznawany za dzień płatności.
2. Jeśli nabywca nie dokona płatności w terminie, jest w zwłoce bez konieczności dodatkowego upomnienia. W takim przypadku mamy prawo, jeśli wystarczająco wyraźnie istnieje związek z niewywiązaniem się nabywcy, wstrzymać spełnienie wszystkich naszych zobowiązań wobec nabywcy, niezależnie od naszych praw wynikających z prawa powszechnego.
3. Mamy również prawo żądać płatności gotówkowej przed dostawą towarów lub zabezpieczenia na rzecz terminowej płatności za wszystkie przyszłe dostawy. Ponadto, w takim przypadku mamy prawo do rozwiązania umowy bez interwencji sądowej, przy czym nabywca jest wtedy zobowiązany do zwrotu dostarczonych towarów lub do innego sposobu odwrócenia wykonanej przez nas usługi, bez uszczerbku dla naszego prawa do odszkodowania. Jeśli nabywca nie uiści płatności w terminie, podlega on nam lub ubezpieczycielowi kredytowemu sprzedawcy, bez dodatkowego upomnienia z naszej strony, od daty wymagalności do dnia całkowitej spłaty odsetki równe ustawowym odsetkom powiększonym o 5% rocznie, obliczone od niespłaconej kwoty, które odsetki są natychmiast wymagalne bez dodatkowego upomnienia. Wszystkie koszty związane z windykacją należności (w tym koszty windykacji pozasądowej) ponosi dłużnik. Koszty windykacji pozasądowej wynoszą co najmniej 15% kwoty głównej, przy minimalnej kwocie 250 euro, nie licząc podatku VAT.
Ponadto wszelkie szkody wynikające z utraty kursu walutowego lub innych konsekwencji opóźnienia w płatnościach lub ich braku obciążają nabywcę, nawet jeśli nabywca zgodnie z obowiązującymi przepisami w swoim kraju dokonał terminowej płatności, ale okoliczności lub działania poza jego kontrolą spowodowały przekazanie środków w sposób niekorzystny dla nas.
4. Płatności, zgodnie z artykułem 6:44 Kodeksu Cywilnego, najpierw są zaliczane na koszty określone w ustępie 3, następnie na naliczone odsetki i wreszcie na kapitał i bieżące odsetki.
5. Jeśli po zawarciu umowy, ale przed dostawą towarów, nastąpi znaczące pogorszenie się sytuacji finansowej nabywcy, mamy prawo odstąpić od dalszego wykonania umowy w całości lub częściowo lub żądać zmiany warunków płatności.
6. Sprzedawca może przenieść swoje roszczenia z tytułu wszystkich transakcji na ubezpieczyciela kredytowego według własnego wyboru.

Artykuł 10. Siła wyższa
Przez siłę wyższą należy rozumieć każdą okoliczność poza naszą kontrolą, która jest na tyle istotna, że nie można od nas w uzasadniony sposób oczekiwać wykonania umowy (niezarządne niedopełnienie świadczenia). Siłą wyższą jest również uważane: wojna, zamieszki i działania wojenne wszelkiego rodzaju, blokada, bojkot, katastrofy naturalne, epidemie, brak surowców, utrudnienia i przerwy w możliwościach transportu, zakłócenia w naszej działalności, ograniczenia lub zakazy importu i eksportu, przeszkody wynikające z działań, ustaw lub decyzji organów międzynarodowych, krajowych i regionalnych (rządowych). W przypadku siły wyższej, gdy nie jesteśmy w stanie wypełnić naszego obowiązku dostawy, w należyty sposób lub w terminie, jesteśmy uprawnieni uznać umowę za rozwiązane lub wstrzymać wykonanie w całości lub w części, na czas określony lub nieokreślony, według naszego wyboru. W przypadku siły wyższej nabywca nie może dochodzić odszkodowania od nas.
Artykuł 11. Prawo właściwe
Na wszystkie nasze oferty i wszystkie umowy zawarte przez nas ma zastosowanie wyłącznie prawo Niderlandów.
Artykuł 12. Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory o jakiejkolwiek naturze wynikające z umów zawartych przez nas i dostaw wykonanych przez nas będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Holandii.
Eurogate International w Dedemsvaart, Holandia