Algemene voorwaarde

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

EuroGate International, Galileistraat 6, 7701 SK Dedemsvaart, Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane
overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons
aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.

2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke
natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten
koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper”
ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en
voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

4. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van
toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper
niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van
toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens
verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
Artikel 2. Offertes

1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een
aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig
(schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke
bevestiging onzerzijds (de zogenaamde orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -:
ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele
bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband
gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag
zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden
afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel
bestaande rechten voor.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben
aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de
orderbevestiging verzenden.
2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 8
dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van
der order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende
deze periode van 8 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de
(oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode
van 8 dagen.
3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst
volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen,
tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij
zich niet met de inhoud kan verenigen.
4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of
namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons
alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s)
schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen
1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen,
exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van
totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen,
grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en
andere heffingen van overheidswege.
3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar
voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan
de koper in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook
aan de koper, echter slechts indien wij ons binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst op het
standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging
genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 7 dagen na ontvangst
van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen
1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits
alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven
levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden
gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete
op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van
de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van
overmacht.
2. Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering af magazijn. Verder reizen de zaken
voor rekening en risico van de kopers. Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders overeengekomen,
af magazijn. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers. Uit- en inklaring wordt door ons
verzorgd, doch is voor rekening van de koper.
3. Tenzij kopers zelf voor expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel
gunstige wijze met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper.
4. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden,
dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie
te beschouwen.

6. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij
gerechtigd – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen
dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden,
danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te
vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst
zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in
gebreke betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken
voor rekening en risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
Artikel 6. Reclame door de koper
1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons
verstrekt heeft. De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door
ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke
spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt zulks voor
afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden met gebruikelijke
spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en
voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten
door de koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum), indien de zaken niet aan de
koper (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per
aangetekende brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van
de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle
te verrichten.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige
controle konden blijken, moeten door de koper binnen 7 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken
aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde
zaken, vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven
wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
b. de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid
van de klachten;
c. de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of
onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden
anders dan door ons voorzien;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de
koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn
ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan binnen 3 maanden sedert
de levertijd is verstreken.
5. In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder
naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen terzake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals
fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze
aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door ons wordt
vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks
te onzer keuze-:
a. (kosteloos) herstel van gebreken;
b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken c.q.
onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur met
ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de
koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
3. Indien de koper zonde voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of
wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot
betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld
onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name
zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook
genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens
ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke
(her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of
door de zaken zelf.
5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt
dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij
zijn in dat geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.
6. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de
overeenkomst tegen ons mochten doel gelden, voorzover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze
aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de
koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons
verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de koper zekerheid ten aanzien van
de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen
of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen,
doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen
gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen
vorderingen onverwijld aan os over te dragen.
4. Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde
zaken verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te
vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom
toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de
koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons
voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen
van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en
op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant
ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, in beide
gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de
factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro
geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere
ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat
met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten,
onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
3. Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor aflevering van de zaken
of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder
rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de
geleverde zaken, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie,
onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij
aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is,
vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 5 %
per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling
opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten
bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250 alles exclusief omzetbelasting.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling
voortvloeiend voor rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen
tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn
controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.
4. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten,
vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende
rente.
5. Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering
der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van
verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.
6. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn
keuze.

Artikel 10. Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving
van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de
nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade,
boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de
transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt
door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door
overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst
of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te
schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van
toepassing.
Artikel 12. Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en
door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Eurogate International te Dedemsvaart, Nederland